Atruna

Saistību atruna

Svarīgas piebildes par TOP 101 iegūto rezultātu izmantošanas ierobežojumiem un citiem apsvērumiem, kas ir jāņem vērā, iepazīstoties un/vai lietojot TOP 101

TOP 101 ir sagatavots, lai sniegtu indikatīvo priekšstatu par tajā apskatīto uzņēmumu vērtību konkrētajā brīdī, izmantojot konkrēto metodoloģiju. Saraksts veidots, izmantojot tikai noteiktu publiski pieejamu informāciju un attiecīgajā TOP 101 sadaļā aprakstītu metodoloģiju.

Uzņēmuma vērtības noteikšanas procesu un rezultātus (citu vairāku faktoru vidū) var būtiski ietekmēt:

  • novērtējuma mērķis un ieinteresētās puses;
  • laika brīdis, kurā vērtējums tiek veikts;
  • izmantotais vērtības etalons.

Kaut gan izvēlētā metodoloģija tiek plaši izmantota uzņēmumu un vērtspapīru vērtēšanas praksē, tā sniedz viedokli par uzņēmumu vērtību tikai caur vienu konkrēto prizmu, t. i., kāds būtu attiecīgas nozares uzņēmumu vidējais vērtējuma līmenis no publiskā fondu tirgus investoru skatu punkta. Līdz ar to TOP 101 rezultāti var neatspoguļot attiecīgo uzņēmumu vērtību pēc kāda konkrēta etalona (piemēram, patiesās vērtības, patiesās tirgus vērtības vai investīciju vērtības etalons) vai atbilstoši kādam specifiskam novērtējuma kontekstam (piemēram, novērtējums uzņēmuma pārdošanas, iegādes vai ieguldīšanas darījumam; novērtējums akciju ķīlas vērtības noteikšanai; novērtējums nodokļu aprēķinu un aplikšanas kontekstā u. c.).

TOP 101 neparedz, ka tajā iekļauto uzņēmumu vērtēšanas process ir bijis visaptverošs un ir tikusi izmantota visa publiskā vai privātā informācija par attiecīgajiem uzņēmumiem. TOP 101 vērtēšanas procesā izdarītie spriedumi, vērtējumi, prognozes vai pieņēmumi par sarakstā iekļautajiem uzņēmumiem, tāpat kā informācija, uz kuru šādi spriedumi, vērtējumi, prognozes vai pieņēmumi balstās, var būt vai nebūt korekti.

Gadījumā, ja lasītājs tomēr izlemj izmantot TOP 101 atspoguļotās vērtības konkrētam sev interesējošam nolūkam, attiecīgās vērtības ir ieteicams izmantot tikai kā vienu no orientieriem lēmumu pieņemšanā. TOP 101 atspoguļoto vērtību lietotājiem ir ieteicams pašiem organizēt vērtēto objektu padziļinātu izpēti un analīzi.

Lai gan TOP 101 tika lietoti objektīvi vērtēšanas standarti, kas ir vienādi visiem vērtētajiem uzņēmumiem, ņemot vērā Baltijas tirgu lielumu, AS Prudentia un NASDAQ Riga, AS, turpmāk tekstā Nasdaq Riga, neizslēdz iespēju, ka starp vērtētajiem uzņēmumiem tiem var būt sadarbības partneri vai klienti, ar kuriem Prudentia un/vai Nasdaq Riga var būt ekonomiskās/finansiālās attiecības (konfidencialitātes ierobežojumu dēļ Prudentia un Nasdaq Riga nav iespējams šādu gadījumu esamību paust publiski). Tomēr augstākminētais neietekmē TOP 101 atspoguļotos vērtējumus, jo visiem TOP 101 dalībniekiem (izņemot bankas un atsevišķus citus uzņēmumus, kas tika vērtēti ar reizinātāju “Tirgus kapitalizācija pret pašu kapitāla bilances vērtību”) bija izmantota vienāda metodoloģija.

Ņemot vērā augstākminēto un to, ka – lai gan TOP 101 tika sagatavots, balstoties uz labas prakses standartiem, ne Prudentia, ne Nasdaq Riga, ne to īpašnieki, amatpersonas, darbinieki un pārstāvji nesniedz nekādas garantijas un apliecinājumus un noņem jebkādu atbildību no sevis par iespējamām sekām, kas var izrietēt no TOP 101 un tajā iekļautās informācijas izmantošanas (gan attiecībā uz informācijas pilnīgumu un precizitāti, gan attiecībā uz Prudentia un Nasdaq Riga iespējamo ekonomisko interesi kādā no vērtējamiem uzņēmumiem).

Jebkuras preču zīmes, logo un cits intelektuālais īpašums, kas izmantots TOP101, pieder attiecīgajiem īpašuma tiesību turētājiem, kas patur tiesības uz jebkādu to izmantošanu. TOP101 vai kāda tā daļa nedrīkst tikt pārpublicēta bez Prudentia un Nasdaq Riga iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

 

disclaimer