Metodoloģija

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101 sagatavošanas metodoloģija

 • Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 vērtības atspoguļo uzņēmumu biznesa vērtību (enterprise value), t. i., uzņēmuma saimnieciskās darbības nākotnes naudas plūsmu vērtību kolektīvi visiem uzņēmuma finansējuma elementu sniedzējiem (akcionāriem/ dalībniekiem un finanšu kreditoriem). Izņēmums ir bankas un apdrošinātāji, kuru vērtējums atspoguļo uzņēmuma pašu kapitāla vērtību, kas izriet no finanšu nozares specifikas, jo nav iespējams objektīvi iegūt uzņēmuma biznesa vērtību, kas būtu salīdzināma ar citiem TOP 101 dalībniekiem.
 • Būtiski ir atšķirt uzņēmuma biznesa vērtību no pašu kapitāla vērtības. Uzņēmuma biznesa vērtība atspoguļo pievienoto vērtību, kuru uzņēmums rada neatkarīgi no tā finansējuma struktūras un pamatdarbībā neizmantoto finanšu līdzekļu apjoma, savukārt pašu kapitāla vērtība atspoguļo uzņēmuma radīto vērtību īpašniekiem, kura koriģēta, ņemot vērā uzņēmuma kapitāla struktūru (piemēram, saistību apjomu) un pamatdarbību.
 • Katra uzņēmuma biznesa vērtība (bankām un apdrošinātājiem – pašu kapitāla vērtība) tiek noteikta, izmantojot salīdzinošo biržas reizinātāju (comparable trading multiples) metodi, papildinot to ar publiski pieejamo informāciju par uzņēmumu pārvaldību un atklātību pret sabiedrību, ko vērtē Nasdaq Riga, un šī vērtējuma ietekme uz uzņēmuma vērtību TOP101 ir 20% robežās. Izvērtēti tiek šādi uzņēmuma atklātie pārvaldības aspekti:
  • dažādība jeb tas, vai padomē un valdē ir pārstāvēti abi dzimumi, padomē strādā neatkarīgi padomes locekļi un to neatkarība ir skaidri norādīta, vai valdes un padomes pieredzes apraksts ir pieejams uzņēmuma mājas lapā, iespēja noskaidrot uzņēmuma lielākos akcionārus;
  • uzņēmuma atklāta finanšu informācija, gada pārskatos iekļautās ziņas par svarīgākajiem riskiem un to pārvaldību;
  • publiski atklātās uzņēmumam svarīgākās iekšējās politikas, korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas ziņojumu esamība un informācija par uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem.
 • Metodes izvēle ir motivēta ar šādiem apsvērumiem:
  • tā ir vienkārša;
  • metodes ietvaros tiek izmantoti tirgus dati un publiski pieejami uzņēmumu finanšu pārskati, tādējādi metode izslēdz subjektīvu faktoru ņemšanu vērā;
  • tā ļauj salīdzinoši ātri iegūt indikatīvu uzņēmuma novērtējumu;
  • metode ir izmantojama arī gadījumos, kad ir ierobežots publiski pieejamas informācijas apjoms.
 • Uzņēmumu finanšu analīzi veic Prudentia, savukārt uzņēmumu caurspīdīguma un pārvaldības risku novērtējumu veic biržas Nasdaq Riga speciālisti.
 • Izņēmums ir biržā kotētie uzņēmumi, kuru uzņēmuma vērtība noteikta, pamatojoties uz uzņēmuma vērtību biržā uz 30.06.
methodology