Metodoloģija

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101 sagatavošanas metodoloģija

 • Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 vērtības atspoguļo uzņēmumu biznesa vērtību (enterprise value), t. i., uzņēmuma saimnieciskās darbības nākotnes naudas plūsmu vērtību kolektīvi visiem uzņēmuma finansējuma elementu sniedzējiem (akcionāriem/ dalībniekiem un finanšu kreditoriem). Izņēmums ir bankas un apdrošinātāji, kuru vērtējums atspoguļo uzņēmuma pašu kapitāla vērtību, kas izriet no finanšu nozares specifikas, jo nav iespējams objektīvi iegūt uzņēmuma biznesa vērtību, kas būtu salīdzināma ar citiem TOP 101 dalībniekiem.
 • Būtiski ir atšķirt uzņēmuma biznesa vērtību no pašu kapitāla vērtības. Uzņēmuma biznesa vērtība atspoguļo pievienoto vērtību, kuru uzņēmums rada neatkarīgi no tā finansējuma struktūras un pamatdarbībā neizmantoto finanšu līdzekļu apjoma, savukārt pašu kapitāla vērtība atspoguļo uzņēmuma radīto vērtību īpašniekiem, kura koriģēta, ņemot vērā uzņēmuma kapitāla struktūru (piemēram, saistību apjomu) un pamatdarbību.
 • Katra uzņēmuma biznesa vērtība (bankām un apdrošinātājiem – pašu kapitāla vērtība) tiek noteikta, izmantojot salīdzinošo biržas reizinātāju (comparable trading multiples) metodi, papildinot to ar uzņēmumu caurspīdīguma un pārvaldības risku novērtējumu TOP 101 veidošanas kontekstā (ietekme uz uzņēmuma vērtību līdz 20%). Metodes izvēle ir motivēta ar šādiem apsvērumiem:
  • tā ir vienkārša;
  • metodes ietvaros tiek izmantoti tirgus dati un publiski pieejami uzņēmumu finanšu pārskati, tādējādi metode izslēdz subjektīvu faktoru ņemšanu vērā;
  • tā ļauj salīdzinoši ātri iegūt indikatīvu uzņēmuma novērtējumu;
  • metode ir izmantojama arī gadījumos, kad ir ierobežots publiski pieejamas informācijas apjoms.
 • Uzņēmumu analīzi veic Prudentia un biržas Nasdaq Riga speciālisti.
methodology